INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych jest firma Kancelaria brokerska Łukasz Grabania z siedzibą w Gdańsku, NIP: 9570994491, REGON: 220613146, zwana dalej „KBLG” Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e–mail: kancelaria@kancelaria-grabania.pl, telefonicznie pod numerem: +48736070901 lub pisemnie pod adresem: Kancelaria brokerska Łukasz Grabania, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA KBLG może przetwarzać Pani/Pana dane w celu: 1)przedstawienia oferty marketingowej oferty KBLG oraz współpracujących z KBLG innych podmiotów, z którymi KBLG zawarła umowę o współpracy. Podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – dalej „RODO”. 2) marketingu bezpośredniego usług własnych oraz podmiotów, z którym ma Pan/Pani zawartą za pośrednictwem KBLG umowę lub nabył/nabyła Pan/Pani usługę oraz podmiotów, z którymi KBLG zawarła umowę o współpracy – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing usług własnych tej firmy, na podstawie powierzonego KBLG zakresu przetwarzania danych osobowych przez tą firmę oraz marketing usług własnych KBLG. 3) pośredniczenia w zawarciu i wykonaniu umowy ubezpieczenia, innych czynności brokerskich, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, a także innych usług wykonywanych przez KBLG lub podmioty, z którymi KBLG zawarła umowę o współpracy. – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy (np. na potrzeby wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia) i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na podstawie powierzonego KBLG zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń. 4) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnego obowiązku ciążącego na zakładzie ubezpieczeń, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, na podstawie powierzonego KBLG zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń. 5) wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KBLG, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO. 6) w celach analitycznych, w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów ubezpieczeniowych zakładów ubezpieczeń, w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej – podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO oraz docelowo także niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486), wprowadzającej obowiązek ustalenia wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony oraz przedstawienia produktu odpowiedniego do tych wymagań i potrzeb. 7) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Pani/Panu ofertą produktu ubezpieczeniowego lub innej usługi wykonywanej przez KBLG lub podmioty, z którymi KBLG zawarła umowę o współpracy. – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI (PROFILOWANIU) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych obejmujących w szczególności imię i nazwisko, numeru PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania, historii przebiegu ubezpieczenia). Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH Podanie danych osobowych jest wymagane w związku z chęcią pozyskania oferty ubezpieczenia, oceną ryzyka ubezpieczeniowego, chęcią zawarcia ubezpieczenia, chęcią wykonania umowy ubezpieczenia lub otrzymania oferty handlowej KBLG lub podmiotów, z którymi KBLG zawarła umowę o współpracy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. PRZEKAZYWANIE DANYCH 1) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz zakładom ubezpieczeń i pośrednikom ubezpieczeniowym współpracującym z KBLG. 2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT lub podmiotom, z którymi KBLG zawarła umowę o współpracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). PANI/PANA PRAWA 1) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania. 4) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. 5) W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika zakładu ubezpieczeń współpracującego z KBLG. 6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).