Audyt ubezpieczeniowy

Klientom zainteresowanym weryfikacją zasadności zawierania ubezpieczeń wg dotychczasowego kształtu oferujemy przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego. Wynikiem audytu jest opracowanie mapy ryzyka i skonfrontowanie jej z dotychczas zawieranymi ubezpieczeniami. Audyt​ ​ ubezpieczeniowy​ ​ to​ ​ jeden​ ​ z​ ​ podstawowych​ ​ elementów​ ​ procesu optymalizacji​ ​ ochrony​ ​ ubezpieczeniowej.​ ​

Poniżej przedstawiamy główne etapy opracowania mapy ryzyka:

 • Rozpoznanie wszystkich zagrożeń oraz potrzeb ubezpieczeniowych
 • Rozpoznanie bezpośrednich i pośrednich skutków finansowych wystąpienia szkody
 • Identyfikacja czynników, które wpływają na szkodowość i koszt ubezpieczeń
 • Przegląd polityki bezpieczeństwa obowiązującej w firmie
 • Ocena planów awaryjnych i zabezpieczeń

Doradztwo ubezpieczeniowe

Usługa doradztwa ubezpieczeniowego co do zasady dedykowana jest podmiotom niezawierającym ubezpieczeń za pośrednictwem naszej kancelarii. Doradztwo dla klientów kancelarii mieści się w zakresie standardowej obsługi serwisowej.

Zakres doradztwa ubezpieczeniowego może obejmować:

 • Przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego
 • Opiniowanie wdrażania programów naprawczych i prewencyjnych
 • Doradztwo przy montażu stałych urządzeń gaśniczych
 • Analizę zapisów prawnych zawartych w umowach ubezpieczeniowych oraz opiniowanie zagadnień z dziedziny ubezpieczeń
 • Opiniowanie procesu likwidacji szkód
 • Opiniowanie zakresu ubezpieczeń podwykonawców

Zawieranie ubezpieczeń

Zawarcie umowy ubezpieczeniowej każdorazowo poprzedza rozpoznanie indywidualnych potrzeb klienta. Rozpoznanie potrzeb może nastąpić w wyniku audytu lub określenia ich w zleceniu brokerskim.

W ramach zawierania ubezpieczeń oferujemy:

 • reprezentowanie interesów klienta przed podmiotami rynku finansowego
 • nadzór nad odnowieniami wygasających umów ubezpieczeniowych
 • okresowe badanie cen na rynku ubezpieczeń
 • przedłużanie​ ​ wygasających​ ​ umów​ ​ ubezpieczeniowych,
 • cykliczny pomiar szkodowości,
 • okresowe​ ​ badanie​ ​ cen​ ​ na​ ​ rynku​ ​ ubezpieczeń
 • identyfikację i monitoring nowych zagrożeń, pojawiających się w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej

Likwidacja szkód

Zespół​ ​ specjalistów​ ​ KBLG​ ​ stale​ ​ pozostaje​ ​ do​ ​ dyspozycji​ ​ swoich​ ​ klientów,​ ​ oferując kompleksowe​ ​ wsparcie​ ​ na​ ​ każdym​ ​ etapie​ ​ procesu​ ​ likwidacji​ ​ szkód.​ ​ Do​ ​ głównych zadań​ ​ pracowników​ ​ kancelarii​ ​ należą:

 • oględziny​ ​ wstępne​ ​ i​ ​ zgłoszenie​ ​ wystąpienia​ ​ szkody​ ​ do​ ​ ubezpieczyciela​ ​ w imieniu​ ​ klienta,
 • wsparcie​ ​ w procesie​ gromadzenia​ ​ wymaganej​ ​ dokumentacji​ ​ i​ ​ wystosowanie roszczenia​ ​ do​ ​ ubezpieczyciela,
 • opiniowanie​ ​ wniosków​ ​ dotyczących​ ​ likwidacji​ ​ szkód​ ​ wystosowanych​ ​ przez ubezpieczyciela,
 • przygotowywanie​ ​ odwołania​ ​ i​ ​ reprezentacja​ ​ klienta​ ​ w​ ​ postępowaniu odwoławczym​ ​ w​ ​ przypadku​ ​ odmowy​ ​ wypłaty​ ​ świadczenia​ ​ lub niesatysfakcjonującej​ ​ jego​ ​ wysokości,
 • negocjacje​ ​ ewentualnych​ ​ ugód​ ​ z​ ​ ubezpieczycielem.

Finalnym​ ​ efektem​ ​ prowadzonych​ ​ przez​ ​ pracowników​ ​ KBLG​ ​ czynności​ ​ w​ ​ ramach likwidacji​ ​ szkody,​ ​ ma​ ​ być​ ​ uzyskanie​ ​ od​ ​ ubezpieczyciela​ ​ sprawiedliwej​ ​ i satysfakcjonującej​ ​ dla​ ​ interesantów​ ​ rekompensaty​ ​ pieniężnej.

Dochodzenie odszkodowań

W KBLG dochodzimy odszkodowań od ubezpieczycieli, podmiotów gospodarczych i osób trzecich. Klienci najczęściej zwracają się do nas po utrzymaniu decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania lub kiedy otrzymane odszkodowanie jest zaniżone. Często podejmujemy się spraw, które kancelarie prawne uważają za zbyt ryzykowne lub z góry przegrane. W zdecydowanej większości spraw odpowiedzią na pierwsze odwołanie jest zmiana decyzji ubezpieczyciela. Usługa dochodzenia odszkodowań co do zasady dedykowana jest podmiotom niezawierającym ubezpieczeń za pośrednictwem naszej kancelarii.

Zarządzenie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest elementem kompleksowej obsługi brokerskiej. Sprowadza się do opracowania i wdrożenia zmian mających na celu obniżenie częstości występowania szkód, ograniczenia wysokości szkód, a także prawidłowego zachowania po szkodzie mającego na celu sprawne uzyskanie odszkodowania. Zarządzanie ryzykiem powinno być poprzedzone wykonaniem audytu ubezpieczeniowego. ​

Poprzez​ ​ rozpoznanie​ ​ zagrożeń​ ​ i​ ​ określenie​ ​ ich częstotliwości,​ ​ można​ ​ podjąć​ ​ dostosowane​ ​ do​ ​ indywidualnych​ ​ potrzeb​ ​ czynności, mające​ ​ doprowadzić​ ​ do​ ​ ograniczenia​ ​ możliwości​ ​ wystąpienia​ ​ wybranych​ ​ zdarzeń losowych​ ​ oraz​ ​ zminimalizowania​ ​ ich​ ​ negatywnych​ ​ skutków.

Na zarządzanie ryzykiem składają się:

 • rozpoznanie zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności
 • opracowanie scenariuszy szkodowych
 • opracowanie procedur szkodowych
 • monitoring znajomości i wykonywania procedur przez pracowników klienta
 • opracowanie rekomendacji dotyczącej niezbędnych technicznych środków ochrony
 • opracowanie minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej
 • zarządzania ciągłością działalności oraz odbudowy mienia po szkodzie

Szkolenia

Istotną kwestią dotyczącą wykonywania przez klienta umowy ubezpieczenia jest świadomość jego obowiązków oraz znajomość określonych procedur związanych z postępowaniem w razie wystąpienia szkody. Aby wyjść naprzeciw potrzebom swoich klientów, KBLG organizuje szkolenia, dzięki którym interesanci mogą w przystępny sposób poznać i zrozumieć problematykę ubezpieczeń i odszkodowań.

Dodatkowo KBLG nieprzerwanie prowadzi autorski program Akademii Ubezpieczeń, w ramach której klienci uzyskują dostęp do:

 • społeczności klientów i brokerów KBLG,
 • „dobrych praktyk” opracowanych przez kancelarię,
 • biblioteki aktów prawnych, w której można znaleźć ustawy, rozporządzenia oraz umowy międzynarodowe.