Ubezpieczenia majątku/mienia

Ubezpieczenie majątkowe ma za zadanie zabezpieczyć firmę na okoliczność utraty majątku na skutek zdarzeń losowych (np. pożaru, huraganu lub kradzieży). Dobrze zawarte ubezpieczenie majątkowe umożliwia szybką i sprawną odbudowę mienia i kontynuację działań przedsiębiorstwa po wystąpieniu szkody. W uzasadnionych przypadkach ubezpieczenie majątku / mienia powinno być rozszerzone o:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej
 • ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń
 • ubezpieczenie pokrycia kosztów stałych na czas potrzebny do odbudowy przedsiębiorstwa

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne chronią przedsiębiorstwo przed ryzykami związanymi z posiadaniem i ruchem pojazdów, przy czym koszt ubezpieczeń flot stanowi bardzo poważny składnik kosztów działalności. Od 2015 roku obserwujemy znaczny wzrost cen ubezpieczeń pojazdów. Nasza kancelaria pomaga obniżać te koszty poprzez reprezentowanie klientów w rozmowach z zakładami ubezpieczeń, wdrażanie programów naprawczych i zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym. Ofertę współpracy w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych kierujemy przede wszystkim do przewoźników drogowych, wypożyczalni samochodowych, banków i leasingów

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe z jednej strony mają za zadanie chronić interes majątkowy właściciela ładunku, ale z drugiej strony mają chronić przewoźnika i spedytora przed skutkami finansowymi związanymi z wykonywaniem działalności przewozowej lub spedycyjnej.

Nasza kancelaria zapewnia prawidłowe zawarcie umów ubezpieczenia, tak by ich zakres odpowiadał faktycznie występującym zagrożeniom. Oferujemy również likwidację szkód oraz asystę prawną związaną z analizą zasadności roszczeń w oparciu o Prawo Przewozowe, konwencje CMR, konwencję COTIF, reguły Hasko-Visbijskie oraz konwencję Montrealską.

W ramach ubezpieczeń transportowych wyróżniamy:

 • OC Przewoźnika (drogowego/kolejowego/morskiego/lotniczego)
 • OC Spedytora
 • CARGO

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) zapewnia ochronę przedsiębiorstwa przed skutkami finansowymi wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej. Zakres ubezpieczenia OC powinien obejmować wszelkie następstwa wystąpienia szkody, w tym koszty ewentualnego postępowania sądowego, czy wynagrodzenia rzeczoznawcy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dedykowane jest firmom chcącym zabezpieczyć się przed ryzykiem odpowiedzialności finansowej lub przenieść na ubezpieczyciela ciężar postępowania reklamacyjnego związanego z wystąpieniem szkody.

W ramach ubezpieczeń OC wyróżniamy:

 • OC deliktowe i kontraktowe
 • OC zawodowe
 • OC związane z wprowadzeniem produktu
 • OC za szkody w środowisku

Ubezpieczenie budowlano-montażowe

Grupa ubezpieczeń budowlano-montażowych obejmuje ubezpieczenie budowy, sprzętu budowlanego, odpowiedzialność cywilną związaną z budową.

Ubezpieczenia z grupy budowlano-montażowych dedykowane są inwestorom, firmom specjalizującym się w pracach budowlano-montażowych, wykonawcom, podwykonawcom oraz innym podmiotom prowadzącym lub odpowiadającym za prace budowlane i montażowe.

W ramach ubezpieczeń budowlano-montażowych wyróżniamy:

 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • ubezpieczenie ryzyk budowlanych (CAR),
 • ubezpieczenie robót montażowych (EAR),
 • ubezpieczenie wzrostu kosztu inwestycji (Project Cost Overrun),
 • ubezpieczenie przyszłego utraconego zysku inwestora wskutek szkody w procesie budowlanym (ALOP),
 • ubezpieczenie strat wynikłych z opóźnienia w zakończeniu inwestycji (DSU),
 • kompleksowe ubezpieczenie projektu (CPI),
 • kompleksowe ubezpieczenie finansowania inwestycji (Credit Enhancement for Project Finance),

Ubezpieczenie finansowe

Do grupy ubezpieczeń finansowych należą gwarancje ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenia kredytu kupieckiego.

Gwarancje ubezpieczeniowe Gwarancje ubezpieczeniowe są instrumentem zabezpieczającym realizację kontraktów lub zapłatę należności. Mogą również być wymagane do uzyskania koncesji lub otrzymania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Ze względu na powszechność i stosunkowo niski koszt gwarancje ubezpieczeniowe praktycznie wyparły wcześniej stosowane zabezpieczenia gotówkowe. Głównymi zaletami gwarancji ubezpieczeniowych jest uniknięcie blokowania własnych środków finansowych i zwiększenie wiarygodności finansowej.

Ubezpieczenia kredytu kupieckiego W ramach kredytu kupieckiego chronione są należności przedsiębiorcy, powstałe w wyniku stosowania odroczonych terminów płatności za sprzedane towary lub wykonane usługi. Firmy decydujące się na wykupienie ubezpieczenia kredytu kupieckiego przenoszą na ubezpieczyciela ryzyko związane z błędną oceną wiarygodności finansowej odbiorców.

OC członków zarządu (D&O)

Przedmiotem u u bezpieczeń D&Obezpieczeń D&O jest odpowiedzialność cywilna członka władz spółki kapitałowej (zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) oraz prokurenta za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim, w związku z wykonywaniem obowiązków, za które ubezpieczony członek władz ponosi odpowiedzialność cywilną.

Ochroną objęte są roszczenia o odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej, powstałej w wyniku błędnego działania lub zaniechania ubezpieczonej osoby lub spółki. W ramach ubezpieczenia ubezpieczyciel pokrywa wypłacone przez spółkę zasadne odszkodowanie, wynikające z nieprawidłowych działań ubezpieczonego.

Umowa ubezpieczeniowa może obejmować ryzyka związane z nieprawidłowym obrotem papierami wartościowymi spółki. Zakres ubezpieczenia może obejmować również koszty:

 • obrony przed roszczeniami
 • postępowań urzędowych
 • uzasadnionych roszczeń
 • dodatkowych świadczeń ubezpieczeniowych

Grupowe ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie zapewniają ochronę finansową pracowników i ich rodzin na okoliczność wystąpienia zdarzeń losowych. W zależności od polityki kadrowej zakładu pracy i oczekiwań pracowników wachlarz świadczeń może być dowolnie ukształtowany.

Zasadne jest okresowe przeprowadzanie modyfikacji zakresu ubezpieczenia grupowego pod kątem oczekiwań pracowników. Buduje to w oczach pracowników pozytywny wizerunek pracodawcy.